Actua.ml voor havo/vwo

Voor de delen van maatschappijwetenschappen: klik hier

Het gemeenschappelijke deel boek Actua.ml havo/vwo is een prachtig, praktisch en compleet leerwerkboek. 

U kunt deze methode aanvragen.
 

ISBN 9789075982725  Nieuw januari 2012

304 pagina's full colour leerwerkboek

Prijs: 32,95

Pittig, gestructureerd en actueel.
Uit de praktijk, voor de praktijk!

Domein A: Pluriforme samenleving
Domein B: De verzorgingsstaat
Domein C: Parlementaire democratie
Domein D: Rechtsstaat

Met internetopdrachten.
U moet dit boek zien !

Onder leiding van de schijver van de examenkaternen Actua.ml (havo/vwo), drs. H. Francort, is dit deel tot stand gekomen.

Wilt u meer infomatie in de toekomst over Actua.ml, dan kunt u een e-mail sturen met de melding: Nieuwsbrief Actua.ml. Dit kan door hierboven op het knopje - contact - te drukken.
Wij houden u dan op de hoogte van zaken rondom de methode.

Artikel: Het geheim van Francort

Onlangs verscheen het artikel 'Het geheim van Francort' door Coen Gelinck in Maatschappij en Politiek, het Vakblad voor maatschappijleer. U kunt dat artikel bekijken door hierboven op Het geheim van Francort te klikken. In dit artikel wordt uiteengezet hoe dhr Francort, auteur van Actua.ml, aan de gigantisch goede resultaten komt met zijn leerlingen. Het is een verslag van een workshop.


ELO - elektronische leeromgeving

Via internet, de Elektronische leeromgeving, van Actua.ml kunt u leerlingen toetsen digitaal laten maken of oefenen. Ook kunt u extra materiaal laten uitvoeren via de ELO.
Voor gebruikers van onze methode Actua.ml is het gebruik van de ELO gratis.

Hier kunt u kijken naar informatie over de bestaande complete leerwerkboeken voor Havo en Vwo.

-------------------------------------------------------------------------------

Hier kunt u een overzicht downloaden (pdf) van de examenonderwerpen na 2007 Havo en Vwo

Examen h/v na 2007

Zie verder ook voor extra opdrachten: onder aan deze web-pagina.

-------------------------------------------------------------------------------

Actua.ml voor vmbo

Hieronder kunt u een voorbeeld PTA (Programma van Toetsing en Afsluiting) downloaden.

PTA.pdf

Begrippenprogramma demo

Kies bij voorkeur voor 'Dit bestand openen vaanaf de huidige locatie'.
Daarna kunt u internet afsluiten en kiezen voor C:\actua\begripdemo\begripdemo.exe

Demo programma downloaden kan ook en daarna installeren.


Leeswijzer: didactische verantwoording Actua.ml

Een methode die direct en to-the-point is, heel gestructureerd van opzet en betaalbaar. Instapvragen, basistekst, begrippenlijst, kennisvragen, toepassingsvragen, samenvattingen en cases bepalen het duidelijke gezicht van Actua.ml. Uitgeverij Actua komt voor het eerst in zijn bestaan op de markt met een methode voor maatschappijleer I. ‘Zonder overbodige franje, didactisch en qua inhoud sterk en daarom zo goed!', aldus de uitgever.

Didactisch uitgangspunt: ‘Eerst kennis dan pas toepassing.'
De hoofdgedachte bij Actua.ml is dat leerlingen eerst over een bepaalde mate van kennis dienen te beschikken vóórdat ze aan de slag kunnen met maatschappelijke problemen en de oplossing ervan. De onderwerpen van Actua.ml zijn reëel en levensecht en staan zo dicht mogelijk bij de belevingswereld van leerlingen. Met fictieve voorbeelden wordt zeer nadrukkelijk niet gewerkt. De maatschappij is namelijk geen fictie. Het is een methode die ‘to-the-point' en direct is. De methode voldoet aan alle vmbo-eindtermen maatschappijleer I zoals ze door SLO (Specialisten in Leerplan Ontwikkeling) en het ministerie zijn ontwikkeld.

Opbouw: vast stramien
Actua.ml is ingedeeld in vier grote onderdelen (opvoeding, beeldvorming en vooroordelen, macht en zeggenschap en sociale verschillen). Deze onderdelen bestaan uit een aantal hoofdstukken waarbinnen een aantal sub-thema's worden behandeld die binnen het onderdeel zijn te rangschikken. Er wordt dus bij die onderdelen en hoofdstukken uitgegaan van een paraplugedachte. De opbouw van Actua.ml kent een vast en duidelijk stramien: instapvragen, basistekst, begrippenlijst, kennisvragen, toepassingsvragen, samenvatting en na elk onderdeel een integrerende case. Actua.ml telt 14 hoofdstukken verdeeld over 4 onderdelen. De methode heeft een hechte structuur die ook in de lay-out duidelijk te herkennen is.

Stelling
Elk onderdeel start met instapvragen die de leerling stimuleren om over het onderwerp na te denken. Ze bestaan uit een associatieopdracht (‘Schrijf minstens tien woorden op waaraan je denkt bij het woord opvoeding') en een stelling om over te discussiëren zoals bijvoorbeeld ‘Opvoeding dient uitsluitend door de ouders te geschieden en door niemand anders'. Dit vormt de ‘brainstorming-fase'.

Instapvragen
Elk hoofdstuk start opnieuw met instapvragen die oriënterend en introducerend van aard zijn: ‘Zijn er voor iedereen in het onderwijs gelijke kansen?' Waaruit blijkt dat Nederland op eetgebied een multiculturele samenleving kent?'

Basistekst
Dan volgt een basistekst. Deze is zeer duidelijk qua taalgebruik. Het taalgebruik is direct en ook taalzwakke leerlingen zullen bij het lezen weinig problemen tegenkomen. Actua.ml laat leerlingen niet zwemmen. Het is duidelijk wat er gebeuren moet. Begrippen zijn vet gedrukt en definities van de begrippen cursief. Ze vormen de rode draad of kapstok van de basistekst. Actua.ml biedt een heldere compacte basis met van daaruit veel uitbreidingsmogelijkheden. Leerlingen en docenten krijgen niet het gevoel van ‘overbeladenheid'. Er is voldoende materiaal om de lessen zeer zinvol in te vullen.

Opdrachten
Deze zijn te verdelen in het zogenaamde parate-kennisgedeelte en het toepassingsgedeelte. In het parate kennisgedeelte legt de leerling zelf een begrippenlijst aan, waarin alle belangrijke begrippen terugkomen vanuit de basistekst. Daarna volgen een aantal reproductieve vragen die de leerling dwingen de basistekst goed te lezen en te doorgronden. Als de leerling dit heeft afgewerkt, kan hij de toepassingvragen maken, die productief van aard zijn. Met het geleerde kan de leerling aan de slag. Hij/zij heeft nu een basis om maatschappelijke problemen te lijf te gaan. Interpretatie van bronnen aan de hand van opgedane kennis staat centraal. Bij de toepassingsvragen wordt er veel gebruik gemaakt van een grote diversiteit van bronnen zoals krantenartikelen, grafieken, tabellen, folders, foto's, cartoons e.d. Vaardigheden dienen de leerlingen hierbij in diverse vormen toe te passen en uit te voeren.

Meningsvorming
Als een rode draad door Actua.ml loopt de meningsvorming. In vrijwel elke paragraaf is de laatste opdracht een meningsvraag in de vorm van een stelling zoals ‘Een strenge opvoeding is de beste', ‘Wij kunnen iets leren van andere culturen in Nederland'. Nadat de leerlingen kennis hebben opgedaan over problemen en items waar ze zelf mee te maken kunnen krijgen, moeten ze zelf een beargumenteerde mening vormen. Betrokkenheid, zelfredzaamheid, mondigheid en argumenteren zijn hierbij de uitgangspunten. Actua.ml bereid leerlingen voor op het als democratisch burger functioneren in de maatschappij. ‘Later moeten leerlingen ook hun eigen boontjes doppen en alert reageren', aldus auteur Huub Francort.

Zelfstandig(er) werken
Leerlingen of groepjes leerlingen kunnen via een studiewijzer een aantal taken toebedeeld krijgen. Vervolgens gaan ze aan de slag. Leerlingen volgen hun eigen tempo. Leerlingen die eerder klaar zijn, verrichten de extra vaardighedenopdrachten aan het einde van elk hoofdstuk en de *-vragen die moeilijker zijn.

Zelfstandig leren
De methode is zo van opzet dat leerlingen zelfstandig kunnen werken. De leerling leest de basistekst, legt zijn begrippenlijst aan, maakt de reproductieve vragen en kijkt vervolgens of hij de toepassingsvragen, die productief van aard zijn, kan oplossen. Bij het leren kan hij gebruik maken van de samenvatting. Om te checken of de leerling de stof kent, kan hij kijken of hij parate-kennisvragen (begrippenlijst en kennisvragen) opnieuw kan beantwoorden.

Mate van zelfstandig werken: de leraar bepaalt
De methode Actua.ml leent zich uitstekend voor zelfstandig leren en werken. Leerlingen kunnen zelf aan de slag. Studiewijzers kunnen hen hier bij helpen. U kunt als docent ook kiezen voor meer sturing door bepaalde gedeeltes van de stof toe te lichten en/of uit te leggen. U kunt aan de hand van de antwoordbladen leerlingen zelf de antwoorden laten controleren. Anderzijds kunt u de opdrachten ook gezamenlijk met de leerlingen bespreken. Individueel werken evenals groepswerk zijn zeer wel mogelijk met de methode. U kunt zo tegemoetkomen aan uw eigen opvattingen, de geaardheid van uw leerlingen en de traditie van uw school. Mocht u niet alle KGT-paragrafen willen behandelen, staat in de docentenhandleiding een tijdschema, waarin u als docent kunt zien welke paragrafen u in geval van tijdnood op de KGT-leerwegen nog weg kunt laten. De docent bepaalt immers de hoeveelheid en de aard van de te bestuderen en behandelen stof!

Extra vaardighedenopdracht: internet
Elk hoofdstuk wordt besloten met een extra vaardighedenopdracht die ruimer van opzet is. De docent bepaalt hoe lang leerlingen hiermee aan de slag gaan. Uiteraard is er een aantal opdrachten die de leerlingen via internet moeten verrichten.

Samenvatting
Elk hoofdstuk van Actua.ml wordt afgesloten met een samenvatting. De belangrijkste leerstof wordt kort en bondig op een rijtje gezet. De leerling dient nog een keer de begrippen en de definities zelf te onderstrepen.

Integratieve case: de vier invalshoeken
Na elk onderdeel is er een integratieve case die kennis en vaardigheden van de hoofdstukken koppelt. Leerlingen moeten zich steeds verder verdiepen in een bepaalde case. Vanuit de vier kenmerkende invalshoeken van maatschappijleer namelijk de politiek-juridische, de sociaal-economische, de sociaal-culturele en de veranderings- en vergelijkende invalshoek dienen de leerlingen de case te uit te voeren.

Zelfbeoordeling
Als een rode draad door de methode loopt de zelfbeoordeling. Auteur Huub Francort zegt hierover tegen de leerlingen: ‘Op school krijg je een rapport met beoordelingen. Later in een beroep krijg je niet zo'n uitgebreide beoordeling. Het is belangrijk om jezelf op een juiste manier te beoordelen.' De zelfbeoordeling bereidt de leerling er op voor dat hij of zij binnenkort als volwassen individu de samenleving instapt en daarin moet kunnen functioneren.

Kant- en klare praktische opdrachten
In Actua.ml staan twee praktische opdrachten die uitstekend geschikt zijn voor het PTA (Programma van Toetsing en Afsluiting). Eén opdracht is een krantenanalyse-opdracht, de ander een vrijere opdracht, waarbij de leerling via een verantwoord stappenplan zelf een onderzoekje naar een maatschappelijk item doet. Zelf hoeft u nu geen tijdrovende opdrachten meer samen te stellen.

Differentiatie en recht doen aan verschillen tussen leerlingen
De basisstof dient door de leerlingen van alle leerwegen te worden doorgewerkt. Voor de kadergerichte, de gemengde en theoretische leerweg is er extra stof in de vorm van meerdere zogenaamde KGT-paragrafen. Deze paragrafen zijn duidelijk qua opmaak aangegeven. Ze zijn moeilijker en diepgaander qua inhoud. Ook in de case zijn vele *-vragen die abstracter zijn. Op deze manier doet Actua.ml recht aan de verschillen tussen leerlingen en de uitgangspunten van de eindtermen.

Leer-werkboek: alles in één
Actua.ml is een duidelijk gestructureerd zwart/wit leer-werkboek met één steunkleur op A-4 formaat. De opzet is dat leerlingen het leer-werkboek bewaren in een grote multomap en er ook echt mee aan het werk gaan. Leer- en werkboek derhalve in één. Dus antwoorden invullen, passende illustraties zoeken en als dat handig is de bladzijden losscheuren, zodat een en ander tussengevoegd kan worden. Losscheuren heeft ook als voordeel dat het huiswerk door de docent ingenomen kan worden. Het papier is uiteraard plezierig beschrijfbaar. De leerling wordt gestimuleerd er iets moois van te maken. Het grote voordeel is dat leerlingen altijd weten dat ze bij maatschappijleer ‘alles in één' bij zich hebben. Actua.ml is de enige methode die als leer-werkboek functioneert!

Goede en betaalbare (goedkope) methode
Een zwart/wit-methode met één steunkleur is betaalbaar. Het ontbreekt aan een spervuur van kleuren en een scala aan afleiders. De Amerikaanse onderzoekers S.F. Sharp en R.E. Mayer van de universiteit van Californië (Santa Barbara) concludeerden dat ‘leuke plaatjes' het leerproces belemmeren (Journal of Educational Psychology 1997, vol. 89). De studenten onthielden kale teksten het beste. De auteur is duidelijk aanhanger van de begripsmatige belangstellingstheorie. Begrip gaat aan de emotie vooraf. Het lezen en leren van een tekst wordt gemakkelijker als de lezer structurele aanwijzingen krijgt, zoals bijvoorbeeld een samenvatting van het betoog. Als leerlingen de tekst beter begrijpen ontstaat emotie: voldoening over de beheersing van de stof. Actua.ml geeft leerlingen vertrouwen in hun kunnen en daarmee ook plezier in het vak maatschappijleer. Actua.ml doet niet mee aan een kostenverslindende PR-campagne. De prijs kan laag blijven omdat alle niet noodzakelijke franje ontbreekt. De methode moet zichzelf verkopen door zijn hoge gebruikerswaarde.

Docentenhandleiding
De docentenhandleiding wordt de functionaliteit ten top. Het eerste deel van de docentenhandleiding dient u te zien als didactische ondersteuning. Zo treft u er een ‘format voorbeeld PTA' (Programma van Toetsing en Afsluiting) in aan. Eveneens treft u een ‘format eenvoudige studiewijzer' aan die u verder gemakkelijk kunt invullen. U treft ook additioneel materiaal aan dat u in de les, vooral bij de extra-vaardighedenopdracht kunt gebruiken. Tevens treft u er nog additionele informatie over diverse werkvormen (discussietechnieken, meningen, rollenspel, enquęte enz.) aan. Het tweede deel van de docentenhandleiding zijn de antwoorden op de opdrachten en de cases. U kunt de antwoorden ook kopiëren en gebruiken als antwoordbladen. De antwoorden zijn in leerlingentaal geformuleerd. Het derde deel is een zeer uitvoerig toetsgedeelte. Dit bestaat uit legio meerkeuzevragen in de vorm van stellingen en multiple-choice vragen en uiteraard ook open vragen, ook aan de hand van bronnen. De toetsen komen ook op diskette te staan, zodat u ze gemakkelijk kunt aanpassen. Gebruikersgemak staat bij dit alles voorop.

Gebruikersvriendelijke computersoftware bij Actua.ml
Bij de methode wordt bij elk onderdeel een computerprogramma samengesteld dat gebruikt kan worden bij het in kaart brengen van de meningen van leerlingen ten aanzien van diverse onderwerpen. Leerlingen beantwoorden anoniem een aantal vragen waarmee u als docent inzicht krijgt in de opvattingen van leerlingen over een bepaald issue. Dit kan als uitgangspunt van een onderdeel dienen voor meningsvorming door uw leerlingen. De computer analyseert de antwoorden en de frequentie. Als docent kunt u een uitdraai maken van de uitslag per klas of van alle klassen. Meer software rondom de methode is in ontwikkeling.
Ook is er een programma waarbij de leerlingen het juiste begrip bij een omschrijving dient aan te geven (begrippenprogramma).

Auteur
De hoofdauteur van Actua.ml is drs. Huub Francort. Hij is zelf docent geschiedenis, maatschappijleer en verzorging op het St. Maartenscollege te Maastricht. Hij staat dus zelf midden in de praktijk. Wat hij schrijft is dus uitvoerbaar. Het voordeel van een auteur met eigen praktijkervaring kent u wel. Als docent ken je de kneepjes van het vak. Hoogstaande, niet te verwezenlijken idealen streeft hij niet na. Wel ‘realistische doelstellingen'. Zijn missie luidt ‘Wat je schrijft moet écht bruikbaar zijn. Leerlingen moeten er gewoon prettig mee kunnen werken. Laten we er voor waken dat we in het vmbo dezelfde fouten maken als in de tweede fase op havo/vwo. Met luchtkastelenfietserij is niemand gebaat'.
De auteur schreef al diverse publicaties en methoden voor het onderwijs. Zo is hij auteur van Zorg op maat voor het vak verzorging (havo/vwo-editie) en medeauteur van de Zorg op maat editie voor vbo/mavo-(havo). Hij schreef de tiendelige serie VIB (Verzorging in Beeld) voor het vak verzorging, maatschappijleer en economie en hij publiceerde boekjes over de verkiezingen van 1998 (havo/vwo- en vbo/mavo-edities). Meerdere co-auteurs zijn betrokken geweest bij de methode met elk hun eigen inbreng.

Kortom: Actua.ml is dé complete, inspirerende en meest betaalbare methode bij uitstek voor maatschappijleer op het vmbo!

 

Extra opdrachten bij Actua.ml

En nog veel meer: op de ELO, www.leeromgeving.com

 

Winkelwagen

Er zijn 0 artikel(en) in uw winkelwagen.

Vakgebieden

Inschrijven voor nieuwsbrieven:
Biologie
Burgerschap
Engels
Filosofie
Frans
Maatschappij-leer/wet.
Spaans
Studie- en mentorles
Verzorging
Emailadres:
Aanmelden
Afmelden
 


Actua Uitgeverij BV
Engweg 42
6741CZ Lunteren
T 0318-482210
Contact
Vacatures
Disclaimer
Algemene voorwaarden
Contact
KvK-nummer 09093588
BTW-nummer NL821397199B01