Algemene voorwaarden:

Leveringsvoorwaarden  Actua uitgeverij Lunteren

Artikel 1 Zichtexemplaar (= beoordelingsexemplaar)
Docenten die overwegen met een van onze methoden in te voeren op school, kunnen een zichtexemplaar of zichtexemplaren aanvragen voor het vakgebied dat voor de docent relevant is. Dit geldt voor de leerlingenboeken.
Het zichtexemplaar is persoonsgebonden. De ontvanger betaalt de verzendkosten. Binnen een maand dient de ontvanger contact op te nemen en uitsluiting te geven over al dan niet invoeren op de boekenlijst. In overleg zal het dan (behoudens uitzonderingen) mogelijk zijn om de boeken (die worden geplaatst op de boekenlijst) te behouden als gebruikersexemplaren.

Artikel 2 Gebruikersexemplaren

Als een school de aangevraagde boeken daadwerkelijk op de boekenlijst heeft staan, en dus gebruiker is van de methode, kan die school een gebruikersexemplaar aanvragen. Per docent (vaksectie) zal in de regel maximaal één exemplaar worden verstrekt. De school betaalt slechts een deel van de productie- en verzendkosten.

Artikel 3 Nalevering

Uitgaven die op het moment van bestellen (nog) niet leverbaar zijn, houden wij voor u in nota. Wanneer u de bestelling niet tussentijds annuleert, worden de boeken u direct na verschijning toegezonden.

Artikel 4 Verhuur van leermiddelen

Verhuur van leermiddelen is alleen toegestaan na schriftelijke toestemming van de uitgever.

Artikel 5 Prijzen

Alle door Actua genoemde prijzen zijn in euro's en gelden in de regel van november tot november van het volgende jaar. De prijzen zijn inclusief BTW en exclusief verzendkosten. Druk- en prijswijzigingen zijn voorbehouden. November tot november wordt december tot december De leverancier behoudt zich het recht voor per bestelling een kredietlimiet te stellen met nader te stellen voorwaarden. .

Artikel 6 Betaling

Facturen dient de ontvanger binnen 14 dagen na factuurdatum te voldoen. Indien de betaling na deze betalingstermijn wordt ontvangen door Actua is Actua gerechtigd rente en kosten voor inning in rekening te brengen. Actua is gerechtigd om de vordering ter incasso uit handen te geven en ook deze kosten op de afnemer te verhalen. Bezwaren tegen de hoogte van de factuur schorten de betalingsverplichting van de afnemer niet op.

Artikel 7
Retouren
Het retourneren van producten door de afnemer naar Actua is uitgesloten, tenzij Actua hier uitdrukkelijk vooraf toestemming toe verleent.
Indien die toestemming wel wordt verleend, zijn de kosten verbonden aan het retourneren voor de afnemer. In alle gevallen dienen de te retourneren producten in goede staat te verkeren, ook bij aankomst en aanvaarding door Actua. Retournering van goederen die beschadigd zijn, dient binnen twee weken na levering te geschieden (retourneren uitsluitend na goedkeuring door Actua).

Artikel 8 Aansprakelijkheid
Actua is niet aansprakelijk voor enige door de afnemer of derden geleden of te lijden schade. Actua behoudt zich het recht voor deze voorwaarden eenzijdig te wijzigen en/of aan te vullen. Deze treden in werking 30 dagen na bekendmaking van deze voorwaarden op de site www.actua-uitgeverij.nl.

Artikel 9 Goederen
Docentenmaterialen zoals docentenhandleidingen, toetsen, antwoordenboeken worden in principe niet geleverd aan studenten. E-materialen worden geleverd aan de besteller en zijn in principe voor single-user gebruik, tenzij duidelijk toestemming is gegeven voor multiple-use. Goederen blijven eigendom van Actua uitgeverij bv tot het moment dat de betaling geschied is en aan alle verplichtingen uit de koopovereenkomst is voldaan.

Winkelwagen

Er zijn 0 artikel(en) in uw winkelwagen.

Vakgebieden

Inschrijven voor nieuwsbrieven:
Biologie
Burgerschap
Engels
Filosofie
Frans
Maatschappij-leer/wet.
Spaans
Studie- en mentorles
Verzorging
Emailadres:
Aanmelden
Afmelden
 


Actua Uitgeverij BV
Engweg 42
6741CZ Lunteren
Tel 0318-482210
Contact
Vacatures
Disclaimer
Algemene voorwaarden
Contact
KvK-nummer 09093588
BTW-nummer NL821397199B01